Oferta

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem architektoniczno-budowlanym w zakresie:

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Podstawową ofertą naszej pracowni są projekty architektoniczno- budowlane które stanowią podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Projekty te są zestawami rysunków i dokumentów ukazujących ideę wykonania obiektu budowlanego.

Podstawowym elementem projektu są rysunki architektoniczne, ukazujące kształt i wielkość budynku, jego umieszczenie na działce budowlanej, układ pomieszczeń w jego wnętrzu, rodzaj użytych materiałów itp. W późniejszych fazach projektu wykonywane są rysunki i obliczenia konstrukcyjne, ukazujące rodzaj konstrukcji budynku i jej elementy, oraz rysunki instalacyjne, przedstawiające rodzaj i rozmieszczenie instalacji: wodnych, elektrycznych, teletechnicznych kanalizacyjnych itp. Projekt zawiera też opis techniczny, który przedstawia idee projektu w formie pisemnej oraz rysunki szczegółów budowlanych (detale).


Zazwyczaj projektowanie budynku dzieli na następujące fazy:

  • projekt wstępny (koncepcyjny) – wizualizacja projektowanego obiektu, zestaw rysunków architektonicznych o niewielkim stopniu uszczegółowienia służący do przedstawienia idei budynku zainteresowanym stronom i jego wstępnej akceptacji. Projekt koncepcyjny zawiera zwyklerzuty, elewacje i plan usytuowania budynku na działce.
  • projekt budowlany – jest to rozszerzony projekt, zawierający szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Projekt budowlany przedstawia sposób i technologię, w jakiej budynek ma powstać. Projekt w tej fazie przedstawiany jest urzędom państwowym oraz innym uprawnionym osobom i instytucjom w celu uzyskania zezwolenia na budowę. Zawiera rzuty, elewacje i przekroje budynku i o większą ilość detali, co umożliwia zrozumienie sposobu powstania budynku i ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań.
KIEROWNICTWO BUDOWY

Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w określonym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze. Inwestor powierza funkcję kierownika budowy osobie o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie dziennika budowy inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym stanowisku.

PROJEKTY KONSTRUKCYJNE

Projekty elementów budowli wykonany pod względem zasad fizyki i ekonomii poprzedzone obliczeniami statycznymi (obliczeniami konstrukcji). Najważniejsze elementy konstrukcyjne budynku to: fundamenty, stropy, sklepienia, podciągi, słupy, płyty, więźby dachowe, ściany nośne, nadproża itp. Oprócz konstrukcji podstawowych, w budynkach występują także konstrukcje drugoplanowe, czyli: ściany działowe, schody, posadzki, pokrycie dachów oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: drzwi, okna, instalacje (wody, kanalizacji, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczne, teletechniczne itp.).

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Projekty wykonywane pod indywidualne zamówienie inwestora. Projekty wykonywane są od podstaw w oparciu o projekt koncepcyjny (wizualizację) zatwierdzony przez klienta. Projekt indywidualny jest dedykowany i jedyny w swoim rodzaju gdyż jest wykonywany pod kątem osobistych przemyśleń i uwag inwestora. Jest to przelanie Państwa myśli na papier za pośrednictwem wyspecjalizowanych projektantów.

ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH

Zakupiony samodzielnie przez Inwestora projekt tak naprawdę nie jest projektem dzięki któremu jesteśmy w stanie uzyskać pozwolenie na budowę. W rozumieniu Prawa Budowlanego projektem stanie się dopiero po adaptacji przez architekta i inżynierów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane (konstruktora, architekta oraz branżystów instalacji sanitarnych oraz elektrycznych). Projektant adaptujący bierze za projekt pełną odpowiedzialność.

Przed zakupem projektu zalecamy kontakt z NASZĄ PRACOWNIĄ w celu sprawdzenia czy wybrany projekt domu z mieści się na działkę inwestora zoraz czy zostaną zachowane wszelkie niezbędne parametry zgodne z zapisami prawa lokalnego oraz warunków technicznych. (Warunki Zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego).

PRZEGLĄDY I KONTROLE OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Prawo budowlane nakłada na właścicicieli, zarządców obiektów budowlanych szereg obowiązków w zakresie jego utrzymania  we właściwym stanie technicznym i estetycznym. Nie można dopuścić do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej, należy zapewnić spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji,  pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Realizacja powyższych wymagań następuje w szczególności przez dokonywanie przeglądów okresowych i usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

Przeglądy okresowe winny być wykonywane przez osoby posiadające określone kwalifikacje zawodowe. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego może być dokonywana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

PROWADZENIE SPRAW FORMALNO PRAWNYCH

Zapewniamy kompleksową obsługę dotyczącą załatwiania wszystkich formalności podczas wykonywania opracowań projektowych w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę i nie tylko. Od chwili rozpoczęcia z nami współpracy nie trzeba martwić się o sprawy formalno-prawne związane z załatwieniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

WIZUALIZACJE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

Jeśli zdecydują się Państwo na projekt indywidualny to przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych przedstawimy wam jegokoncepcję, tzn. pokażemy wygląd zewnętrzny i wewnętrzny projektowanego obiektu. Państwa wizja zostanie przeniesiona w wirtualny świat grafiki 3D dzięki temu będzie można wirtualnie wejść do projektowanego budynku jeszcze przed jego wybudowaniem i na tym etapie dokonywać wszystkich niezbędnych zmian aby projekt spełnił w 100% wasze oczekiwania. Po zatwierdzeniu koncepcji przystępujemy do etapu projektowania.

Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budynków, ekstpertyzy i projekty wzmocnień elementów konstrukcyjnych, ekspertyzy stropów.

Ekspertyza budynku
Ekspertyza i projekt wzmocnienia sklepień
Ekspertyzy stropów